futra sztuczne, furetka sztuczne damskie od producenta Magra2

 RODO — Ochrona Danych Osobowych po 25 maja 2018 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - na podstawie artykułu 13 RODO

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Naszym obowiązkiem jest przedstawić informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie roszczenia i prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U.''MAGRA2'' Jacek Kobiela, z siedzibą w Bielsko-Biała 43-318, ul. Miernicza 170 operator sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.magra-futra.pl.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych, prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: magra@magra-futra.pl.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy:

 • podczas procesu składania zamówienia i zakładania konta klienta, dzięki któremu mogłeś dokonać transakcji zakupu w sklepie internetowym www.magra-futra.pl,
 • procesu zakupu drogą mailową na adres firmowy,
 • procesu zakupu drogą telefoniczną,
 • podczas procesu zamówienia próbek naszych produktów w sklepie internetowym www.magra-futra.pl lub telefonicznie

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane rejestracyjne - imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, hasło i login, data i kanał rejestracji (w przypadku konta zwykłego),
 • nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, hasło i login, data i kanał rejestracji (w przypadku konta dla firm),
 • dane dotyczące zakupów – czas zakupów, wybrany produkt lub produkty, wartość zakupów, zainteresowanie produktami, zwrot produktów,
 • preferencje w zakresie reklamy elektronicznej i pocztowej – zgoda na reklamę poprzez wiadomość email, język, częstotliwość, reakcja,
 • zainteresowanie produktami w sklepie internetowym – na podstawie dokonanych zakupów i produktów przeglądanych na stronie,
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • pliki Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego (Kupujący może zgodzić się, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i przy kolejnym korzystaniu ze sklepu, nie miał konieczności powtórnego ich wpisywania.

 

Jeśli Kupujący nie wyraża na to zgody, powinien wyłączyć możliwość obsługiwania cookies w przeglądarce internetowej.

 

Niektóre z danych są przez Państwa udostępniane bezpośrednio (np. podczas rejestracji lub zakupów), a inne uzyskiwane są automatycznie (np. podczas wizyty w sklepie internetowym www.magrai-futra.pl, lub po kliknięciu na otrzymany newsletter w wiadomości email).

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego www.magra-futra.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, a dokładnie:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.magra-futra.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi reklamacji w sklepie internetowym www.magra-futra.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Jeżeli prawo wymaga uzyskania zgody, np. w przypadku niektórych reklam elektronicznych lub niektórych kategorii plików cookies, prosimy o udzielenie odpowiedniej zgody. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona, nie przetwarzamy danych, które takiej zgody wymagają.

 

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
 • dopasowanie informacji o produktach z kręgu Państwa zainteresowań,
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez wiadomość email oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz w sklepie internetowym www.magra-futra.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Kategorie odbiorców danych osobowych:

 • P.P.H.U.''MAGRA2'' jako jednostka odpowiedzialna, ma dostęp do Państwa danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań. W tym celu dostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie te działy i pracownicy, którzy rzeczywiście go potrzebują,
 • usługodawcy, którzy jako podmioty działające na zlecenie mają dostęp do Państwa danych i przetwarzają je w celach szczegółowo przez nas określonych. Podmiotami działającymi na zlecenie mogą być firmy kurierskie, dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych,
 • pozostałe osoby trzecie. W określonych okolicznościach możemy przekazywać Państwa dane urzędom, zewnętrznym konsultantom, partnerom biznesowym lub sądom. Państwa dane nie są obecnie przetwarzane poza granicami UE.

 

Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 • prawo do informacji (dotyczących Państwa danych osobowych),
 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez sklep internetowy www.magra-futra.pl, polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.