futra sztuczne, furetka sztuczne damskie od producenta Magra2

 RODO i InfoCookie

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
na podstawie artykułu 13 RODO

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Naszym obowiązkiem jest przedstawić informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie roszczenia i prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U.''MAGRA2'' Jacek Kobiela, z siedzibą w Bielsko-Biała 43-318, ul. Miernicza 170 operator sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.magra-futra.pl.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych, prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: magra@magra-futra.pl.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy:

 • podczas procesu składania zamówienia i zakładania konta klienta, dzięki któremu mogłeś dokonać transakcji zakupu w sklepie internetowym www.magra-futra.pl,
 • procesu zakupu drogą mailową na adres firmowy,
 • procesu zakupu drogą telefoniczną,
 • podczas procesu zamówienia próbek naszych produktów w sklepie internetowym www.magra-futra.pl lub telefonicznie

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane rejestracyjne - imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, hasło i login, data i kanał rejestracji (w przypadku konta zwykłego),
 • nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, hasło i login, data i kanał rejestracji (w przypadku konta dla firm),
 • dane dotyczące zakupów – czas zakupów, wybrany produkt lub produkty, wartość zakupów, zainteresowanie produktami, zwrot produktów,
 • preferencje w zakresie reklamy elektronicznej i pocztowej – zgoda na reklamę poprzez wiadomość email, język, częstotliwość, reakcja,
 • zainteresowanie produktami w sklepie internetowym – na podstawie dokonanych zakupów i produktów przeglądanych na stronie,
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • pliki Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego (Kupujący może zgodzić się, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i przy kolejnym korzystaniu ze sklepu, nie miał konieczności powtórnego ich wpisywania.

 

Jeśli Kupujący nie wyraża na to zgody, powinien wyłączyć możliwość obsługiwania cookies w przeglądarce internetowej.

 

Niektóre z danych są przez Państwa udostępniane bezpośrednio (np. podczas rejestracji lub zakupów), a inne uzyskiwane są automatycznie (np. podczas wizyty w sklepie internetowym www.magrai-futra.pl, lub po kliknięciu na otrzymany newsletter w wiadomości email).

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego www.magra-futra.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, a dokładnie:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.magra-futra.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi reklamacji w sklepie internetowym www.magra-futra.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Jeżeli prawo wymaga uzyskania zgody, np. w przypadku niektórych reklam elektronicznych lub niektórych kategorii plików cookies, prosimy o udzielenie odpowiedniej zgody. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona, nie przetwarzamy danych, które takiej zgody wymagają.

 

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
 • dopasowanie informacji o produktach z kręgu Państwa zainteresowań,
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez wiadomość email oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz w sklepie internetowym www.magra-futra.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Kategorie odbiorców danych osobowych:

 • P.P.H.U.''MAGRA2'' jako jednostka odpowiedzialna, ma dostęp do Państwa danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań. W tym celu dostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie te działy i pracownicy, którzy rzeczywiście go potrzebują,
 • usługodawcy, którzy jako podmioty działające na zlecenie mają dostęp do Państwa danych i przetwarzają je w celach szczegółowo przez nas określonych. Podmiotami działającymi na zlecenie mogą być firmy kurierskie, dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych,
 • pozostałe osoby trzecie. W określonych okolicznościach możemy przekazywać Państwa dane urzędom, zewnętrznym konsultantom, partnerom biznesowym lub sądom. Państwa dane nie są obecnie przetwarzane poza granicami UE.

 

Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 • prawo do informacji (dotyczących Państwa danych osobowych),
 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez sklep internetowy www.magra-futra.pl, polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 


 

Info cookie

 

§ 1 Definicje

 • Serwis — serwis internetowy działający pod adresem www.kompmar.net.pl

 • Serwis zewnętrzny — serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator — P.P.H.U.''MAGRA2'' Jacek Kobiela, z siedzibą w Bielsko-Biała 43-318, ul. Miernicza 170 operator sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.magra-futra.pl. świadczące usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik — osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie — elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne — pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne — pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne — pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe — pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu — Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne — zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne — za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu — Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama — Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych, oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne — Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Usługi społecznościowe — Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Mapy Google

 • YouTube

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies bezpośrednio w swojej przeglądarce internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.